Rekonstrukce památkově chráněné stodoly, Hrubá Vrbka

Podle návrhu zajištění doc. Ing. Ivany Žabičkové provádí firma Adaru v.o.s. pod značkou Hlinatura rekonstrukci stodoly v katastru obce Hrubá Vrbka. Stodola, která náleží k č.p. 52, je součástí řady stodol na východním okraji obce. Podobně jako některé další, je i tato stodola kulturní památkou. Pravděpodobná doba výstavby stodoly je 18. století, je tedy více než 200 let. Památkový dozor stavby provádí Mgr. Alena Dunajová z NPÚ Brno. 

Jedná se o stodolu obdélníkového tvaru se sedlovou střechou o sklonu 45°. Soklová část stěn je provedena se smíšeného, převážně kamenného zdiva. Zbytek stěn je hliněný z místních kotovic. Původní krov střechy je ručně tesaný, je provedený z různých druhů dřeva, nejvíce z jabloňového. Následné opravy byly prováděny z jehličnanů. Hambálkový sedlový krov nese drážkovou pálenou krytinu, krytí štítů nad vraty je provedeno z hrubých prken.

Při statickém průzkumu provedeném doc. Ing. Ivanou Žabičkovou byla zjištěna řada statických poruch, z nichž nejzávažnější bylo souběžné vyklonění podélných obvodových stěn severním směrem. Vyklonění bylo masivní, až 1 m od původní ideální roviny stěny, a to v horizontálním i vertikálním směru. Pravděpodobnou příčinou vzniku uvedené poruchy bylo působení povětrnostních vlivů (vítr, sníh, déšť) v souběhu s excentrickým umístěním podélného vnitřního průvlaku. Ten stavitelé umísťovali excentricky v úrovni ostění vrat kvůli průjezdnosti stodoly pro vozy. Pravděpodobný vliv umístění vnitřního průvlaku vyslovila doc. Ing. Ivana Žabičková. Na místě bylo provedeno šetření ve stodole, která stojí hned vedle opravované stodoly a je nakloněná opačným směrem. 
Stodoly jsou téměř identické, liší se je opačným umístěním vnitřního podélného průvlaku. 

Náklonem podélných obvodových stěn došlo také k jejich odtržení od štítových stěna na nárožích. Trhliny jsou rozevřené směrem vzhůru. Ve spodní části je stavba více ztužená díky kamennému soklu. Stavba byla v úrovni stropu spřažená stropními trámy, na nichž leží pozednice podélných stěn. Tyto pozednice nebyly nikterak propojeny s překlady nad vraty, což také umožnilo snadnější odtržení stěn na nároží. K dalším větším deformacím stěn došlo v místech uložení stropních trámů nesoucích pozednice. Ty byly posazeny přímo na hliněné zdivo bez podložení roznášecími fošnami. Celé obvodové stěny pak vykazují množství větších či menších statických trhlin. Vnitřní hliněná omítka byla vlivem posunu stěn opadaná nebo silně narušená. Vnější hliněná omítka byla klimatickými vlivy zcela zničena. Další velkou závadou byl velmi špatný stav krovu způsobený klimatickými podmínkami a hmyzem.

Rekonstrukce probíhala ve třech etapách od roku 2016, v roce 2018 byla dokončena. Účelem rekonstrukce je zachování stavby, zabránění jejímu zřícení a celkové degradaci.

 

Pro rekonstrukci byl zvolen následující postup oprav:

                - vyklizení stodoly, zajištění obvodových stěn před zřícením. Toto zajištění bylo zároveň koncipováno jako bednění pro rovnání stěn s maximálním použitím místních materiálů.

                - demontáž střechy a průvlaku, příprava patek pro sloupy trámového průvlaku

 

                - demontáž vrat včetně překladů nad vraty

             - postupné narovnání stěn a jejich nové zajištění. Nejnáročnější část opravy, kdy hrozilo zřícení uvolněné stavby. Bylo prováděno těžkou technikou opakovaně několikrát po malých úsecích a krátkých posunech ke svislé rovině. Při větším přepnutí hrozilo prasknutí a zborcení stěny. Velmi problematický byl nedostatek prostoru pro pohyb a zapatkování stroje a také velmi těsná šíře vrat pro najetí stroje dovnitř stodoly. Rovnání muselo být prováděno jak zvenku (tlačení severní stěny nakloněná ven), tak zevnitř (tlačení jižní stěny nakloněné dovnitř). V závěru byla severní stěna rovnána rovněž zevnitř tažením, kdy bylo použito kotvení úvazku skrze stěnu.

                - dodatečné statické zajištění ocelovými výztuhami

 

                - opravy kamenných a hliněných vyzdívek, přezdění zavázání stěn na nároží, dozdění výšek pod pozednicemi, oprava ostění vrat

                - rekonstrukce střešní vazby s propojením nadvratových překladů do pozednic, podložení trámových stropnic roznášecími fošnami

                - montáž střešních latí, zakrytí pálenou taškou, montáž hřebenáčů na maltu (bylo nutno dokoupit co nejpodobnější střešní krytinu a hřebenáče)

                - montáž nového trámového průvlaku, kotvení pozednic ke stropním trámům

Při rovnání stěn bylo zjištěno, že odpor stěn je větší, než se na začátku rekonstrukce předpokládalo. Proto bylo rozhodnuto o nutnosti dodatečného statického zajištění v podobě svislých ocelových výztuh ukotvených v betonových patkách, které budou následně obezděny v soklové části kamenem a v horní části hliněnými kotovicemi. Toto dodatečné zajištění zabrání zpětnému naklánění a borcení obvodových stěn.

 V roce 2018 byla provedena závěrečná etapa prací:

 

                - kotvení střešní konstrukce do stěn

                - vložení dřevěných rámů mezi sloupy průvlaku a jižní stěnu

                - obezdívky ocelových výztuh

                - zakrytí štítů hrubými prkny

                - montáž stropního křížového záklopu pro vyztužení konstrukce

                - montáž prahů vrat, oprava vrat a jejich zavěšení

 Dle požadavku NPÚ nebyla stavba opatřena žádnými kovovými klempířskými prvky.